Profesores Interinos Galicia: bolsa de trabajo para Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

543

Profesores Interinos en Galicia: bolsa de trabajo para Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Apertura del plazo para solicitar plazas de interinidades o sustituciones en el cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Instalaciones electrotécnicas – Procesos comerciales – Procesos de gestión administrativa) o Escuelas Oficiales de Idiomas (Italiano).

Xúntase o Anuncio do 11 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas nas especialidades que se especifican no punto primeiro deste anuncio.

  • Próxima publicación no DOG
  • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia

 

Anuncio do 11 de novembro de 2014 (Próxima publicación no DOG)

Modelo de solicitude


Baremo que se aplica

Impreso taxas


Cursos Homologados para Oposiciones de Educación